Om foreningen
Bestyrelsen
Vedtægter
Udlejning
Frivillige

Om foreningen

Amatør teater- og musicalopsætninger på højt niveau!

Skansespillet er et amatørteater i Hals, som laver teater og musicals på højt niveau. Hvert år afvikles der en stor sommerproduktion på Skansen i Hals og arbejdet med forestillingerne foregår på frivillig basis, dog med lønnede instruktører og musikere. I efteråret laver foreningen mindre forestillinger som opføres i slutningen af november.

Vores vision

• Skansespillet er en forening, hvor teater er i fokus, hvor der er plads til at alle kan udfolde deres kreative sider, og hvor fagligheden sættes højt og fællesskabet i front.

• Skansespillet vil være et udviklende og nyskabende sted for amatører og være førende blandt de nordjyske amatørscener.

Vores mission

• Skansespillet ønsker at samarbejde med andre institutioner indenfor teater-, musik- og kunstverdenen, så vi fortsat kan udvikle vores forening.

• Vi vil udvikle faglige og sociale kompetencer for teaterinteresserede i alle aldre gennem kurser og brug af professionelle instruktører.

• Vi vil sikre, at nye medlemmer bliver introduceret til foreningen og den særlige ånd, der præger Skansespillet

• Vi vil arbejde for at skabe de bedste lokaler til at udvikle vores aktiviteter.

• Vi vil forsætte med at styrke vort kunstneriske niveau, med udgangspunkt i, at vi er amatører, og at vi så vidt muligt har plads til alle.

• Vi vil i nødvendigt omfang søge støtte og hjælp ude fra til, at dygtiggøre vores medlemmer, og for at sikre det høje niveau i vort arbejde.

• Vi vil inddrage vore medlemmer i ad hoc udvalg.

• Vi vil arbejde målrettet for børn og unge.

• En gruppe medlemmer, som ønsker at opføre en forestilling, vil blive støttet af bestyrelsen og hele organisationen.

• Vi vil, at Skansespillet skal være det foretrukne sommerspil i Nordjylland, og det stærkeste amatørteater i regionen.

Om foreningen
Bestyrelsen
Vedtægter
Udlejning
Frivillige

Bestyrelsen

Susanne Skov - Skansespillet

Formand
Susanne R. Skov

Ellehammersvej 110
9430 Vadum
Tlf: 20 60 62 89
Email

Per Rydahl - skansespillet

Næstformand
Per Rydahl

Ritavej 10
9370 Hals
Tlf: 42 32 77 56
Email

Torben Skov, Skansespillet

Kasserer
Torben R. Skov

Skippervej 36, Hou
9370 Hals
Tlf: 29 43 15 13
Email

Majbritt Drejer - Skansespillet

Sekretær
Majbritt Drejer

Romdrupvej 30
9270 Klarup
Tlf: 20 18 61 01
Email

Liane G. Eriksen - Skansespillet

Medlem
Liane G. Eriksen

Hyllensgade 5
9370 Hals
Tlf: 42 22 44 22

Email

Lone Adamsen - Skansespillet

Medlem
Lone Adamsen

Tavervej 85
9270 Klarup
Tlf: 21 84 45 81
Email

Louise Kronborg - Skansespillet

Medlem
Sofie Kamp

Aggersundvej 9, 2. tv
9220 Aalborg Øst
Tlf: 42 71 20 66
Email

Betinna Bjeldbak - Skansespillet
Betinna Bjeldbak - Skansespillet

1. Suppleant

Betinna Bjeldbak

Skippervej 36, Hou
9370 Hals
Tlf: 29 47 34 75
Email

Stine Holst Jannerup - Skansespillet

2. Suppleant
Anne Pernille Moe

Jacob Severins Vej 34
9370 Hals
Tlf: 28 93 21 44
Email

Om foreningen
Bestyrelsen
Vedtægter
Udlejning
Frivillige

Vedtægter

Vedtaget på generalforsamlingen d. 4. august 2020 i Gandrup

§1

Foreningens navn er Skansespillet med hjemsted i 9370 Hals.

§2

Foreningens primære formål er at opføre amatørteater med udgangspunkt på Skansen i 9370 Hals efter fastlagte rammer ved;

a. Afholdelse af relevante kurser.

b. Formidling af kontakt mellem teaterinteresserede.

c. At vejlede i forskellige discipliner inden for drama/teater

§3

Stk. 1 Som medlem kan optages alle, der vil virke for foreningens formål, enten som aktive deltagere eller som støttemedlemmer.

Stk. 2 Indmeldelse sker til foreningens kasserer, som udsteder medlemsbevis og udleverer foreningens vedtægter.

Stk. 3 Medlemskab løber fra d. 01/08 til 31/07.

Stk. 4 Eksklusion af et medlem kan foretages af bestyrelsen, såfremt den skønner, at vedkommende modarbejder foreningens formål. Bestyrelsens afgørelse skal uden opsættende virkning forelægges den førstkommende generalforsamling, hvor vedtagelsen kræver 2/3 majoritet af fremmødte medlemmer.

§4

Stk. 1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes hvert år i Januar kvartal.

Stk. 2 Den skriftlige indkaldelse, som sker med 21 dages varsel, skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetæller

2. Beretning

3. Regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af op til to suppleanter

8. Valg af op til to ungdomsmedlemmer til bestyrelsen

9. Valg af revisor samt to bilagskontrollanter

10. Eventuelt

11. Godkendelse af beslutningsreferat

Stk. 3 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 14 dage før dens afholdelse.

Stk. 4 Afstemningen foregår ved håndsoprækning, såfremt der ikke begæres skriftlig afstemning. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Vedtægtsændringer, der kun kan foretages på ordinære generalforsamlinger, kræver dog 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Stk. 5 Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år, som ikke er i kontingent- restance. Valgbar er alle medlemmer over 18 år, og som ikke er i kontingent restance.

Stk. 6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal. Et medlem kan ikke stemme ved fuldmagt for et andet medlem. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

Stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne indgiver en motiveret, skriftlig begæring herom. Den skriftlige indkaldelse skal indeholde omtalte motivering og fremsendes med ordinært varsel og senest 14 dage efter begæringens indgivelse.

§5

Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 -7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Suppleanter og ungdomsmedlemmer kan deltage på bestyrelsesmøderne, men har dog ikke stemmeret. Ungdomsmedlemmer som fylder 18 år i valgperioden, kan indtræde i suppleantrækkefølgen. Bestyrelsen skal altid have mindst ét medlem i hvert udvalg, og alle udvalgs beslutninger skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 2 Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. 2-4 bestyrelsesmedlemmer i lige år, 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Valgperioden for alle øvrige hverv er 1 år. Såfremt der er åbne bestyrelsespladser, som ikke er blevet dækket ind via suppleanterne, kan disse pladser besættes for en 1-årig periode ved en ekstra valgrunde i ulige år, under punkt 6 på dagsordenen til generalforsamlingen.

Stk. 3 Forretningsudvalg udgøres af formand, næstformand og kasserer, og disse varetager foreningens administrative arbejde. Formanden foranlediger bestyrelsesmøder og generalforsamlinger indkaldt og aflægger beretninger om foreningens virke. Formanden organiserer endvidere samarbejdet med eventuelle udvalg og formidler foreningens kontakter udadtil. Kassereren udarbejder budgetter og er ansvarlig for foreningens regnskab, som løber fra 1. januar til 31. december, forestår ind- og udbetalinger, sørger for regnskabets rettidige kontrol af bilagskontrollanter samt revisor, og forelægger det i underskrevet stand ved generalforsamlingen.

Stk. 4 For foreningens aktiviteter hæfter kun foreningens formue.

Stk. 5 Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning samt optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

§6

Stk. 1 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for den kommende medlemsperiode. Medlemmer betaler kontingent for ét år ad gangen med betalingsfrist senest 3 uger efter fremsendelsen af kontingentopkrævningen.

Stk. 2 Kontingent restance ud over 3 måneder kan medføre fortabelse af medlemskab, og dette kan kun erhverves igen ved betaling af restancen.

§7

Stk.1 Foreningen kan kun opløses, når det vedtages på 2 lovlige indvarslede generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum, og når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

Stk. 2 Såfremt foreningen ophører, tilfalder dens midler foreninger hjemmehørende idet lokalområde, der til og med 31/12-06 udgjorde Hals Kommune. Midlerne fordeles til kulturelle formål efter ansøgning af Skole- og kulturudvalget i Aalborg Kommune.

Om foreningen
Bestyrelsen
Vedtægter
Udlejning
Frivillige

Udlejning

Kostumer

Vi har en masse kostumer. Selv om de primært er til scenebrug kan de også lejes ud til et privat arrangement. Til scenebrug menes, at mange samles med velcro (eller andet) og tæt på er syningen måske ikke det kønneste. Så hvis det er en kjole til gallabrug eller lignende er det måske ikke lige noget for dig. Men du er altid velkommen til at komme forbi og kigge.

Rekvisitter

Hvad er en teaterforestilling uden rekvisitter? På 26 år har vi fået samlet en del forskelligt, stort som småt. Send os en mail  og fortæl hvad du skal bruge, det kunne jo være at det er noget vi har.

Øvrigt

Popcornmaskine, kaffemaskiner, køleskabe, røgmaskine, belysning, osv osv. Send os en mail om hvad du skal bruge, hvem ved – det kunne jo være at vi ligger inde med det.

Om foreningen
Bestyrelsen
Vedtægter
Udlejning
Frivillige

Frivillige

Har du lyst til at give en hånd med?

Skansespillet er baseret på frivillig arbejdskraft. Vi søger hele tiden folk, der vil give en hjælpende hånd.

Hvis du er god med en hammer, en symaskine eller kunne du blot tænke dig at være en del af vores hyggelige fællesskab, så kontakt os. Vi skal også bruge frivillige i vores restauranttelt, i vores billetsalg, i backstageområdet osv.

Du er velkommen til at kigge forbi vores lokaler i Ulsted. Kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne og hør hvornår vi er der næste gang.

Eller send os mail og fortæl, hvad du gerne vil hjælpe med!

Bliv medlem

Støt foreningen gennem et medlemsskab

Medlemsskab for enkeltpersoner: 250,- pr. år

Familie-medlemsskab: 500,- pr. år.

Meld dig ind ved at sende os en mail

Gode ideer

Har du en god ide?

Skriv og fortæl os hvad vi kunne gøre bedre!

Eller måske har du en ide til noget, vi burde gøre eller have.

Send os en mail med din ide – måske er det noget, vi slet ikke har tænkt på!